Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er eit partssamansett utval (ikkje eit politisk utval), og skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i kommunen.

Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i kommunen, og følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

I § 7-2 i arbeidsmiljølova er arbeidsmiljøutvalet sine oppgåver lista opp.

Arbeidsmiljøloven

Lovpålagte oppgåver

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetenesta og verneteneste.
 • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på område som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
 • Behandle planar om nye lokaler, prosessar eller ombyggingar som krev samtykke frå Arbeidstilsynet.
 • Behandle andre planar som kan få vesentleg betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringar i arbeidsprosessar og forebyggjande vernetiltak.
 • Delta aktivt i kommunen sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartleggingar, utarbeidelsar av handlingsplanar og gi råd i høve til prioriteringar og tiltak.
 • Vurdere helse- og velferdsaspekt ved arbeidstidsordningar.
 • Gjennomgå alle rapportar om ulykker, nestenulykker og sjukdom som kan skyldast arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendinga og sjå til at arbeidsgjevar gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
 • Gjennomgå alle rapportar om yrkeshygieniske undersøkelsar og måleresultat.
 • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakarar med redusert funksjonsevne.
 • Utarbeide ein årsrapport om arbeidet.

Medlemmar

Arbeidsmiljøutvalet består av åtte medlemmar beståande av: hovedverneombud, tre representantar frå arbeidstakarorganisasjonane og fire representantar frå arbeidsgivar:

 1. Kari Hagelia Olstad, hovedverneombud
 2. Fredrik Hafredal, leiar
 3. Inge-Egil Hauge
 4. Tore Flottorp
 5. Laila Nylund
 6. Geir Tellev Homme, HTV Fagforbundet
 7. Kjersti Fossing, HTV Utdanningsforbundet
 8. John Lien, HTV Delta (Delta/FO)

Varamedlemmar:

 1. Yngvar Mjåland
 2. Evy Margrete Sandhaug
 3. Jan Terje Jansen
 4. Eivind Baas, vara hovedverneombud
 5. Brit Tove Baasland Støylen, Fagforbundet
 6. Arnar Vågen, Utdanningsforbundet
 7. Tonje Aasen Liseth, FO (Delta/FO)

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo

Møte og saksdokument

Kontaktinformasjon

Fredrik Hafredal
Organisasjonssjef
E-post
Telefon 97 06 44 40
Mobil 97 06 44 40