Arbeidsmiljøutvalet

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) er eit partssamansett utval (ikkje eit politisk utval), og skal arbeide for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø i kommunen.

Utvalet skal delta i planlegginga av verne- og miljøarbeidet i kommunen, og følgje nøye med på utviklinga av arbeidsmiljøet.

I § 7-2 i arbeidsmiljølova er arbeidsmiljøutvalet sine oppgåver lista opp.

Arbeidsmiljøloven

Lovpålagte oppgåver

  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetenesta og verneteneste.
  • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på område som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
  • Behandle planar om nye lokaler, prosessar eller ombyggingar som krev samtykke frå Arbeidstilsynet.
  • Behandle andre planar som kan få vesentleg betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringar i arbeidsprosessar og forebyggjande vernetiltak.
  • Delta aktivt i kommunen sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartleggingar, utarbeidelsar av handlingsplanar og gi råd i høve til prioriteringar og tiltak.
  • Vurdere helse- og velferdsaspekt ved arbeidstidsordningar.
  • Gjennomgå alle rapportar om ulykker, nestenulykker og sjukdom som kan skyldast arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendinga og sjå til at arbeidsgjevar gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
  • Gjennomgå alle rapportar om yrkeshygieniske undersøkelsar og måleresultat.
  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakarar med redusert funksjonsevne.
  • Utarbeide ein årsrapport om arbeidet.

Medlemmar

Arbeidsmiljøutvalet består av åtte medlemmar beståande av: hovedverneombud, tre representantar frå arbeidstakarorganisasjonane og tre representantar frå arbeidsgivar inkl. rådmann.

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar

øte og saksdokument

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 37 18 52 52
Mobil 416 43 435