Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt partsamansette utval etter Kommunelova §25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Les kommunelova §25

Utvalet skal prioritere arbeidet med:

  • Arbeidsgjevarpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
  • Personalpolitiske retningsliner for kommunens virksomhet
  • Rammer, reglement og retningsliner for administrasjonen sin operative personalfunksjon
  • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innanfor lovområda er i hovudsak delegert til rådmannen.

Medlemmar

Utvalet består av fem politisk valte medlemmar utgått frå formannskapet og to medlemmar utpekt av og blant arbeidstakarorganisasjonane. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valte medlemmane.

Medlemmer ADM
Fast/vara Parti Namn
Fast, leiar AP Reidar Saga
Fast AP Kari-Anne Håland Moe
Fast AP Hilde Hansen Smeland
Fast SP Margit Smeland
Fast SP Bjørn Gunnar Baas
Fast SP Tellef Olstad
Fast H/KrF Hans Fredrik Tangen
Fast Fagforbundet Geir Tellev Homme
Fast Utdanningsforbundet Kjersti Fossing
Fast Delta John Lien
Vara AP Anja Mogensen Mølmen
Vara AP Britt Ufsvatn
Vara AP Dag Halvorsen
Vara SP Olav E. Føreland
Vara SP Jørund Smeland
Vara SP Anne Tone Aanby
Vara H/KrF Sveinung Seljås
Vara H/KrF Viggo Hansen
Vara Fagforbundet Brit Tove Baasland Støylen
Vara Norsk sykepleierforbund Arne Hansen-Espebu


Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde​​​​​​​

Kontaktinformasjon

Reidar Saga
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 922 93 771