Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt partsamansette utval etter Kommunelova §25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Les kommunelova §25

Utvalet skal prioritere arbeidet med:

  • Arbeidsgjevarpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
  • Personalpolitiske retningsliner for kommunens virksomhet
  • Rammer, reglement og retningsliner for administrasjonen sin operative personalfunksjon
  • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
  • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innanfor lovområda er i hovudsak delegert til rådmannen.

Medlemmar

Utvalet består av fem politisk valte medlemmar utgått frå formannskapet og to medlemmar utpekt av og blant arbeidstakarorganisasjonane. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valte medlemmane.

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar (blir lagt inn etter at desse er valt i konstituerande møte 10.10.2019)

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde​​​​​​​

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310