Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet er kommunen sitt partsamansette utval etter Kommunelova §25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Les kommunelova §25

Utvalet skal prioritere arbeidet med:

 • Arbeidsgjevarpolitikk i vid forstand (jf. KS' arbeidsgiverpolitiske plattform)
 • Personalpolitiske retningsliner for kommunens virksomhet
 • Rammer, reglement og retningsliner for administrasjonen sin operative personalfunksjon
 • Mål og rammer for kommunen sin opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling
 • Arbeidsmiljø - helse, miljø og sikkerhet

Kurante vedtak i enkeltsaker innanfor lovområda er i hovudsak delegert til kommunedirektøren.

Medlemmar

Utvalet består av fem politisk valte medlemmar utgått frå formannskapet og tre medlemmar utpekt av og blant arbeidstakarorganisasjonane. Kommunestyret vel leiar og nestleiar blant dei politisk valte medlemmane.

Medlemmar:

 1. Bjørn Gunnar Baas, SP/KrF
 2. Rakel Birkeli Søraker, SP/KrF
 3. Liv Mona Føreland, SP/KrF
 4. Viggo Hansen, SP/KrF
 5. Kari-Anne Håland Moe, AP/H (AP. Uavhengig fra 26.10.2020)
 6. Anja Mogensen Mølmen, AP/H
 7. Hans Fredrik Tangen, AP/H (H. Uavhengig fra 01.03.2021 og AP fra 12.09.2021)
 8. Geir Tellev Homme, Fagforbundet
 9. Julija Nesadomova, Utdanningsforbundet/Norsk sjukepleiarforbund
 10. John Lien, Delta

Varamedlemmar:

 1. Tellef Olstad, SP/KrF
 2. Ole Kristian Nylund, SP/KrF
 3. Jørund Smeland, SP/KrF
 4. Olav E. Føreland, SP/KrF
 5. Sveinung Seljås, SP/KrF
 6. John Lien, AP/H
 7. Hilde Hansen Smeland, AP/H
 8. Aslak Askland, AP/H
 9. Reidar Saga AP/H
 10. Brit Tove B. Støylen, Fagforbundet
 11. Kjersti Fossing, Utdanningsforbundet/Norsk sjukepleiarforbund
 12. Ingen, Delta

Oversikt over medlemmar og varamedlemmar med kontaktinfo

Møte og saksdokument

Reglement for folkevalde

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 37 18 52 06
Mobil 992 42 310