Møtedokument

Her finn du oversikt over alle politiske møte, med innkalling og protokoll, tilbake til 1. juni 2019.
Innkallingane er fullstendige med saksframlegg og vedlegg, samt referatsaker, delegerte vedtak m.m..

NB: Du må velge 2020 i årsvelgeren under.

Protokollar frå politiske møte blir godkjent i neste møte i same utval, difor er det verdt og merke seg at det kan være feil i protokollar frå møtedato fram til den er godkjent i neste møte.

Delegerte vedtak, referatsaker, meldinger og interpellasjonar

Du kan finne delegerte vedtak (delegert frå kommunestyret), referatsaker, meldingssaker og forespurnader/interpellasjonar i fulltekst på sakskartet. Delegerte vedtak frå administrasjonsutvalet inneheld personopplysningar, og er difor ikkje publisert i fulltekst.