Ordførar

Ordførar for perioden 2019-2023 er Bjørn Gunnar Baas frå Senterpartiet.

Bjørn Gunnar Baas har yrkesbakgrunn frå energibransjen og har permisjon frå senioringeniørstilling i Agder Energi Nett.

Bjørn Gunnar er opptatt av at Åmli kommune skal være ein god plass å bu. Han har alltid vore engasjert i lokalt frivillig arbeid, og dette er fjerde perioden i politikken i Åmli. Tenester for barn, unge og eldre samt frivillig arbeid er noko av det han set høgt.

Om ordføraren

Ordføraren er kommunen sitt ansikt utad, og har i følge kommuneloven i oppgåve å leie møta i formannskap og kommunestyre.

Andre oppgåver er:

  • Kommunen sin rettslege representant, og underskriv på vegne av kommunen, der denne myndigheten ikkje er tillagt andre.
  • Har møte og talerett i alle andre kommunale organ, men bare stemmerett og forslagsrett der han er valt medlem.
  • Representerer kommunen ved offisielle besøk og i andre samanhengar.
  • Er bindeleddet og formidlar synspunkt mellom folkevalte og administrasjon .
  • Være tilgjengeleg for kommunens innbyggjarar, foreninger og næringsliv

Kontaktinformasjon

Bjørn Gunnar Baas
Ordførar
E-post
Telefon 99 24 23 10
Mobil 99 24 23 10