Møteplan

Møteplan 2. halvår 2020

Møteplan 2. halvår 2020
Utvalg September Oktober November Desember Klokka
Ungdomsrådet 8 6 27.10 24.11 17:30
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne 7 7 26.10 23.11 18:00
Arbeidsmiljøutvalet 14 12 - 30.11 08:30
Administrasjonsutvalet 14 12 2 30.11 10:00
Planutvalet 14 12 2 30.11 11:00
Formannskapet 14 12 2 30.11 12:00
Kommunestyret 24 22 12 17 10:00
Drøftingsmøte med arbeidstaker- organisasjonane 10 29 24 - 13:00

Kommunestyret 12. november er ordinært møte som startar med framlegging av budsjett for 2021.

Møteplan 1. halvår 2021

Møteplan 1. halvår 2021
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Klokka
Ungdomsrådet - 2 2 6 4 1 11:00
Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne - 1 1 6 3 31.05 18:00
Arbeidsmiljøutvalet - 8 8 12 10 7 08:30
Administrasjons- utvalet - 8 8 12 10 7 10:00
Planutvalet - 8 8 12 10 7 11:00
Formannskapet - 8 8 12 10 7 12:00
Kommunestyret - 18 18 22 20 17 10:00
Drøftingsmøte med arbeidstaker- organisasjonane - - 2 - 25 - 13:00

REF tirsdag 6. april pga 2. påskedag

Generell informasjon

Ytre ramme for kommunestyremøta er kl 08:00-16:00. Dersom det er lite saker kan ordførar, med 12 dagars varsel, omberamme kommunestyremøte til kveldstid. Då med møtetid 17:00-21:00.

Alle møte i politiske utval i Åmli kommune er åpne for publikum.

Møta i utvala får ofte endra møtetidspunkt i høve til det som står i møteplanen over. Dei kan og bli avlyst eller flytta, og det kan kome til ekstraordinære møte.
Dette på grunn av mengde saker og dersom det er befaringar el.l. Slike endringar blir ikkje lagt inn i denne oversikten. For å være sikker på når møtet er må du inn å kikke på innkallinga, når den er publisert (ca ei veke før møta).

Innkallingar og protokollar til dei ulike møta finn du her på nettsida under "politiske møte med saksdokument", her vil og svlysingar, flyttingar og ekstraordinære møte gå fram:

Politiske møte med saksdokument