Einingane

Åmli kommune har flat struktur med fem einingar under rådmannen.

Administrativ stab og støtte

Eininga leverer i hovudsak interne tenester til resten av organisasjonen, både på einings- og tilsettnivå. I tillegg har eininga nokre tenester som leverast direkte til kommunen sine innbyggjarar.

Eininga er ansvarleg for

Interne tjenester

 • Økonomi – herunder budsjettoppfølging og bistand til budsjettering
 • Rekneskap – herunder reknskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av reknskap for Kyrkjeleg Fellesråd
 • Lønn
 • Personal
 • HMSK/Beredskap - rådgivning/koordinering
 • Dokumentasjon/arkiv - rådgivning
 • Arkivteneste/dokumentsenter
 • Systemansvar/utvikling - sak-/arkivsystem
 • Politisk møtesekretariat

Eksterne tjenester

 • Resepsjon og sentralbord
 • Nettside, facebook
 • Sommarjobb til ungdom
 • Saksbehandling etter alkohol- og serveringslov
 • Eigedomsskattekontor
 • Folkehelsekoordinator
 • Valsekretariat (Stortings- og kommunestyreval)
Oppvekst

Eininga er ansvarleg for

 • Barnehage
 • Grunnskule/SFO
 • Kulturskule
 • Vaksenopplæring
 • Flyktningeteneste
 • PPT
 • Los-prosjekt
 • Ungdomsarbeidar
Samfunn

Eininga er ansvarleg for

 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Drift, reinhald og vedlikehald av kommunale bygg
 • Teknisk vakt
 • Vatn og avløp
 • Kommunale vegar
 • Kommunale utbyggingsprosjekt
 • Kultur
Næring og utvikling

Eininga er ansvarleg for

 • Næring
 • Overordna planarbeid
 • Skogbruk
 • Vilt- og utmarksforvaltning
 • Jordbruk
Helse og omsorg

Eininga er ansvarleg for

 • Legekontor
 • Helsestasjon
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Heimesjukepleien
 • Heimhjelp
 • Ambulerande vaktmeister
 • Åmli pleie og omsorgssenter
 • Kjøkken, vaskeri og reinhold
Habilitering og ressurs

Eininga er ansvarleg for

 • Timmerodden bufelleskap
 • NAV Åmli
 • Psykisk helseteneste/ rus
 • Dagsenter
 • Frivilligsentral


Kontaktinformasjon til tilsette