Einingane

Åmli kommune har flat struktur med fem einingar under rådmannen.

Økonomi

Eininga leverer i hovudsak interne tenester til resten av organisasjonen, både på einings- og tilsettnivå. I tillegg har eininga nokre tenester som leverast direkte til kommunen sine innbyggjarar.

Eininga er ansvarleg for

Interne tjenester

 • Økonomi – herunder budsjettoppfølging og bistand til budsjettering
 • Rekneskap – herunder reknskapsoppfølging, kommunal innkreving samt føring av reknskap for Kyrkjeleg Fellesråd
 • Lønn

Eksterne tjenester

 • Eigedomsskattekontor
 • Kommunale avgifter

Leiar økonomi

Organisasjon

Eininga leverer i hovudsak interne tenester til resten av organisasjonen, både på einings- og tilsettnivå. I tillegg har eininga nokre tenester som leverast direkte til kommunen sine innbyggjarar.

Eininga er ansvarleg for

Interne tjenester

 • Personal / HR
 • Ansattportal
 • HMSK/Beredskap - rådgivning/koordinering
 • Informasjonssikkerhet
 • Dokumentasjon/arkiv - rådgivning
 • Arkivteneste/dokumentsenter
 • Systemansvar/utvikling - sak-/arkivsystem
 • Politisk møtesekretariat
 • Valsekretariat (Stortings-, kommunestyre- og fylkestingsval)

Eksterne tjenester

 • Resepsjon og sentralbord
 • Nettside, facebook
 • Saksbehandling etter alkohol- og serveringslov
 • Kommunal vigsel
 • Sommarjobb til ungdom på 17 år

Leiar for organisasjon

Oppvekst

Eininga er ansvarleg for

 • Barnehage
 • Grunnskule/SFO
 • Kulturskule
 • Vaksenopplæring
 • Flyktningeteneste
 • PPT
 • Los-prosjekt
 • Ungdomsarbeidar

Leiar for oppvekst

Samfunn

Eininga er ansvarleg for

 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Drift, reinhald og vedlikehald av kommunale bygg
 • Teknisk vakt
 • Vatn og avløp
 • Kommunale vegar
 • Kommunale utbyggingsprosjekt
 • Kultur

Leiar for samfunn

Næring og utvikling

Eininga er ansvarleg for

 • Næring
 • Overordna planarbeid
 • Skogbruk
 • Vilt- og utmarksforvaltning
 • Jordbruk

Leiar for næring og utvikling

Helse og omsorg

Eininga er ansvarleg for

 • Legekontor
 • Helsestasjon
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Heimesjukepleien
 • Heimhjelp
 • Ambulerande vaktmeister
 • Åmli pleie og omsorgssenter
 • Kjøkken, vaskeri og reinhold

Leiar for helse og omsorg

Habilitering og ressurs

Eininga er ansvarleg for

 • Timmerodden bufelleskap
 • NAV Åmli
 • Psykisk helseteneste/ rus
 • Dagsenter
 • Frivilligsentral

Leiar for habilitering og ressurs


Kontaktinformasjon til tilsette