Miljøterapeut - 80% fast stilling

Vi har eit spennande fagmiljø i utvikling i Tenesta for funksjonshemma Timmerodden bufellesskap. Vi treng en motivert medarbeidar til å utvikle faget og gi gode tenestar saman med allereie eksisterande bemanning. Du er med på å sette premissane for ein spennande og meiningsfyllt kvardag for tenestemottakarane.

Arbeidet består i å yte bistand til menneske med psykisk utviklingshemming, i turnus dag/kveld med arbeid 4. kvar helg.

Kvalifikasjonar:

  • Vernepleiar eller anna relevant høgskule-/ universitetsutdanning innan helse/ sosial eller pedagogikk.
  • Du må ha førarkort og disponere bil i jobben.
  • Menn oppfordras til å søke.

Eigenskapar:

  • Gode samarbeidsevner
  • Sjølvstendigheit og fleksibilitet
  • Løysingsorientert
  • Ved tilsetting vert det vektlagt om søkjar er personleg egna for stillinga
  • Gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg

For tilsettinga gjeld vanlege kommunale vilkår fastsett i lov, forskrift, reglement eller avtale.

Vernepleiere gis 8 år ekstra lønnsansiennitet som et tiltak for å rekruttere denne yrkesgruppa.  

Gode personforsikringer og tjenestepensjon med 2 % trekk til pensjonsordning i KLP.

Dersom du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med einingsleiar Inge-Egil Hauge, telefon: 99211755 eller tenesteansvarlig Karina Halvorsen tel. 481 28 699

Søk på stillinga


Søknadsfrist: 24.05.2019

Søkjer du på fleire stillingar samstundes, må du merke av alle stillingane du søkjer på i skjemaet. Søknadene må då prioriterast i høve til kvarandre i feltet for tilleggsopplysningar.

Attestar og vitnemål skal først leverast i samband med eit eventuelt intervju.

Politiattest etter helsepersonellova må leggjast fram ved tilsetting.

Tiltredelse: snarast råd.
 

Velkommen som søkjar til stillinga!

Elektronisk søknadsskjema

For å søke på stilling i Åmli kommune må du bruke elektronisk søknadsskjema.

Elektronisk søknadsskjema

NB: Frå ca 1. juni vil vi ta i bruk Webcruiter.

Søkerliste og offentlighet

Når du søker på stilling i Åmli kommune er søknaden din eit offentleg dokument på lik linje med dei fleste andre kommunale dokument. Dette er stadfesta i kommunen sitt informasjonsreglement.
Vi gjer merksam på at kommunen har offentleg søkarliste som er tilgjengelig for alle, og at opplysningar frå søknadsskjemaet (CV-en) er med i utvida søkarliste som søkarar kan få på forespørsel.

Politiattest - vandelsattest

For nokre stillingar er det krav om at søkar skal levere politiattest. På nettsida til Politiet kan du lese om dette,  Her finn du og eit eige søknadsskjema.

Meir informasjon og søknad om politiattest/vandelsattest

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Mobil 992 11 755
Karina Halvorsen
Tenesteansvarleg
E-post
Mobil 481 28 699