Varsling om igangsetting av planarbeid - reguleringsplan Masseuttak Jørundland

I samsvar med plan- og bygningslov en (pbl) § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for masseuttak på Jørundland i Gjøvdal i Åmli kommune. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co AS.

Hensikten med planleggingen er å legge til rette for å utvide eksisterende masseuttak på Jørundland, gnr. 17, bnr. 1. Virksomheten har driftskonsesjon. Prøver viser at råstoffet har høy kvalitet. Hovedformålet med planen er å detaljregulere utvidelse av eksisterende masseuttak med etterbruk landbruksformål og flytting av skogsbilvei bort fra vassdraget Gjøv. Skogsbilveien ligger i dag på en skrent ut mot Gjøv.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/ Erling I. Aas mob. 915 47 813, e-post: eia@staerk.no.

Mer informasjon ligger i følgende vedlegg: