Varsling om igangsetting av planarbeid - reguleringsplan Masseuttak Hillestad

I samsvar med plan- og bygningslov en (pbl) § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for masseuttak på Hillestad i Tovdal i Åmli kommune. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co AS.

Hensikten med planleggingen er å regulere eksisterende masseuttaksområde på gnr. 9, bnr. 1 iht. plan- og bygningsloven. Når reguleringsplanen er godkjent vil det bli søkt driftskonsesjon. Eksisterende masseuttak er godkjent iht. landbruksforskriften til eget bruk/landbruksformål. Det er anslått et uttak på 100.000 m³ fast fjell.am

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836
Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk &
Co as, v/ Erling I. Aas mob. 915 47 813, e-post: eia@staerk.no.

Mer informasjon ligger i følgende vedlegg: