NB - AVVIK ANGÅENDE BEKYMRINGSMELDING TIL BARNEVERN

Åmli kommune og IKT-Agder ble gjennom media oppmerksom på at enkelte bekymringsmeldinger sendt via den nasjonale portalen for bekymringsmeldinger ikke har kommet frem til barnevernstjenestene sitt fagsystem som følge av en teknisk feil. IKT-Agder iverksatte straks tiltak for å undersøke om dette også gjaldt noen av deres eierkommuner. Undersøkelsen avdekket ett avvik som gjelder en bekymringsmelding som gikk til Åmli kommune 31.10.2022 kl. 10:40.

 Leverandør har rettet feilen og IKT-Agder har sørget for oppdatering av systemet slik at feilen ikke skjer igjen. Personvernombud og barnevernleder er kontaktet. Avviket er meldt datatilsynet.

Vi ber den som har sendt bekymringsmelding i dette tidsrommet og mistenker at den ikke har kommet frem  om å ta kontakt med barnevernstjenesten Øst i Agder på tlf. 47 99 33 33.

Med vennlig hilsen
Christina Ødegård, Kommunedirektør