Kunngjøring: Prosjekt bygging av nytt fortau langs Fv. 3716 Engenes – Åmfoss bru.

Agder fylkeskommune starter arbeidene med bygging av nytt fortau langs fv. 3716 fra krysset ved Engenes til Åmfoss bru i Åmli kommune.

Anleggsarbeidet vil pågå til ut på vinteren så lenge værforholdene tillater det, og vil sluttføres våren 2023.

Agder fylkeskommune oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn til arbeidet som pågår langs vegen. Dette for å unngå ulykker under vegarbeid. Arbeidet vil bli skiltet med arbeidsvarsling. Det vil være stort fokus på sikkerhet, i forhold til myke trafikanter, under bygging av anlegget.

Det må påregnes redusert fremkommelighet i anleggsperioden.

Agder fylkeskommune har inngått kontrakt med Olav Lindstøl AS om bygging av nytt fortau.

Arbeidet består av sprengningsarbeid langs vegen, masseflytting, rørlegging, elektro, steinsetting, asfaltering og rekkverksarbeider.

Nåværende fylkesveg skal side forskyves inn mot skjæringen. Ny vegbredde blir 5,5 m og nytt fortau vil ha en bredde på 2,5 m.


Ved spørsmål kontakt byggeleder Caryne Ndenzako, mobil 417 70 595 eller prosjektleder Siri Vevstad, mobil 918 61 699.