Kunngjering: Eigedomsskatt 2019 - offentleg ettersyn

For 2019 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen.
Den alminnelege eigedomsskatten for 2019 er 7 promille.
For bustader/fritidsbustader med tomt til desse, samt ubebygde tomter til dette formål er eigedomsskattesatsen 4 promille.

Eigedomsskattelistene vert lagt ut til offentleg ettersyn i rådhuset, og her på nettsida, i perioden 1. mars til 22. mars 2019.

Eigedomsskattelister - offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
Eigedomsskatteliste 2019 - fritak §§ 5 og 7 delvis

27.02.2019 Filtype
Eigedomsskatteliste 2019 - fritak §7 helt

27.02.2019 Filtype
Eigedomsskatteliste 2019 - hovedliste ingen fritak

27.02.2019 Filtype
Eigedomsskatteliste 2019 - verk og bruk

27.02.2019 Filtype


Skatteyter har rett til å klage på den utskrivne eigedomsskatten, jfr. eigedomsskattelova § 19. Klagefristen er sett til 12. april 2019.

Eventuell klage sendast skriftleg til;
Åmli kommune
Eskatt 2019
Gata 5
4865 Åmli
eller: eskatt@amli.kommune.no

Skatten for 2019 skal innbetalast i 4 terminar og vert fakturert saman med kommunale avgifter.

Spørsmål om utlagte skattelister og skatteseddel kan rettast til; 
Åmli kommune, eigedomsskattekontoret
E-post; eskatt@amli.kommune.no

Kontaktinformasjon

Vidar Kyrdalen
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 18 52 12
Mobil 952 72 760