Høringsforslag - Detaljregulering for fortau og kryssløsning Negardskleiva - Skulekleiva

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, legges forslag til ‘Detaljregulering for fortau og kryssløsning Negardskleiva – Skulekleiva’ i Åmli, ut til offentlig ettersyn og høring fram til 30. november 2023.

Hensikten med detaljreguleringen er å etablere en bedre og mer trafikksikker løsning, et fortau, for myke trafikanter langs de delene av Negardskleiva hvor det i dag ikke er fortau. Den aktuelle strekningen streker seg fra Skulekleiva i nord og sørover til omtrentlig Negardskleiva 25. 

I tillegg legger detaljreguleringen til rette for å etablere tiltak for å forbedre trafikksituasjon med ny kryssløsning, bussholdeplass for skolebuss og adskilt drop-off sone for levering og henting av skolebarna, ved skolen. Det er også vurdert plassering av ny beredskaps vei i forbindelse med opparbeidelse av skoletomta på baksiden av skolen.

Innspill og uttalelser kan merkes ‘sak 21/1622’ og sendes Åmli kommune innen 30. november 2023 til: post@amli.kommune.no

eller per post til: 

Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Plandokumentene: 

Plankart (PDF, 620 kB)

Planbestemmelser (PDF, 121 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Arkeologisk rapport (PDF, 3 MB)

Oppsummering innspill etter oppstart (PDF, 337 kB)

Profil beredskapsvei innkjøring (PDF, 183 kB)

Profil beredskapsvei utkjøring (PDF, 185 kB)

Det finnes også profiltegninger på veiene i planområdet: ta kontakt med oss dersom du vil motta disse. 

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16