HØRING - søknad om konsesjon for minikraftverk på Øy

Tre grunneiere i området (Øy) søker om konsesjon om bygging av en minikraftverk som skal utnytte vannfallet i deler av Karlsåna (Arendalsvassdraget) i Åmli, som er en sideelv til Nidelva. Søknaden legges ut på høring med frist den 24. februar 2023. 

Høringsbrev og andre relevante dokumenter ligger her: 

- Høringsbrev (PDF, 614 kB)
- Plan for utbygging av Øy minikraftverk, i Åmli kommune – Rein Energi A/S (PDF, 3 MB)
- Søknad om konsesjon for bygging av Øy minikraftverk (etter vannressursloven) (PDF, 50 kB)
- Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk (PDF, 400 kB)

Saken er sendt til uttalelse til myndigheter og andre berørte parter, men alle kan komme med merknader.

Eventuelle merknader skal markeres med 'Øy minikraftverk' og sendes til kommunens postmottak:  post@amli.kommune.no  innen 24. februar 2023.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kraftverket berører både Åmli og Nissedal kommune og omfattes derfor av §1 c. i forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker. Dette innebærer unntak fra kommunens myndighet etter vannressursloven og det vil derfor bli NVE som treffer vedtak om konsesjon i denne saken. Innkomne høringsuttalelser i denne saken vil derfor bli oversendt NVE for videre behandling etter høringsperioden.