Høring: Reguleringsplan Gaupeli på gnr 11, bnr. 8 Øvre Ramse

På oppdrag fra Terje Ramse har AT Skog utarbeidet privat reguleringsplan for Gaupeli hyttefelt. 22. juni 2017 ble det varslet om oppstart av planarbeid, planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn frem til 06.05.2019.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksisterende hyttefelt ved «Hommen» og å planlegge ny utbygging i området avsatt til fremtidig hytteområde i kommuneplanen. Ved vedtak av ny reguleringsplan vil de gamle bli opphevet.

Det er 8 eksisterende hytter i området, 9 ubebygde tomter i den gamle planen. Planforslaget legger opp til en fortetting og utvidelse av området med 19 nye tomter totalt 36 tomter. Videre planlegges det traseer for fremføring av vei til både eksisterende og nye tomter, avløpsanlegg og areal for uteopphold.

Planområdet (omtrent 86 daa) ligger ved Øvre Ramse, langs Fylkesvei 272.

Merknader til planforslaget må være oss i hende innen 6. mai 2019 og sendes skriftlig per post/e-post til: Åmli Kommune, Samfunn, Gata 5, 4865 Åmli eller post@amli.kommune.no 

Dokument Gaupeli hyttefelt
Tittel Publisert Type
Innspill til Gaupeli hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill til Gaupeli hyttefelt.pdf
Plan for Avløp og vann for Gaupeli hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for Avløp og vann.pdf
Plankart for Gaupeli hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart for Gaupeli hyttefelt.pdf
Reguleringsbestemmelser for Gaupeli hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser for Gaupeli hyttefelt.pdf
Reguleringsplan for Gaupeli Hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan for Gaupeli Hyttefelt.pdf
Skredfare utredning for reguleringsplan Gaupeli hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skredfare utredning for reguleringsplan Gaupeli hyttefelt.pdf
Tekst dokument til Vann og Avløp for Gaupeli hyttefelt

25.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tekst dokument til Vann og Avløp for Gaupeli hyttefelt.pdf

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881