Høring - Reguleringsplan for Hauglandsmoen næringsområde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, legges forslag til ‘Detaljregulering for Hauglandsmoen’ i Åmli, ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Høringsfristen er 14. juni 2023. 

Hensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling på Hauglandsmoen ved tidligere Åmli alpinsenter, like nord for sentrum av Åmli. I høringsforslaget er ca. 40 daa regulert til lagerbebyggelse.

Innspill og uttalelser kan merkes ‘sak 21/1818’ og sendes Åmli kommune innen 14. juni:

post@amli.kommune.no

eller per post til:

Åmli kommune
Gata 5
4865 Åmli

Dokumentene til planforslaget kan ses på Åmli rådhus eller lastes ned her:

Plandokumenter
Planbeskrivelse Hauglandsmoen - høringsforslag (PDF, 7 MB)

Plankart Hauglandsmoen - høringsforslag   (PDF, 653 kB)

Planbestemmelser Hauglandsmoen - høringsforslag  (PDF, 942 kB)


Vedlegg
ROS-analyse Hauglandsmoen (PDF, 941 kB)

Konsekvensutredning Friluftsliv Hauglandsmoen  (PDF, 7 MB)

Konsekvensutredning Landskapsbilde Hauglandsmoen  (PDF, 8 MB)

Oppsummering uttalelser etter oppstart (PDF, 311 kB)

Miljøteknisk rapport Hauglandsmoen (PDF, 7 MB)

Rapport arkeologisk registrering Hauglandsmoen (PDF, 3 MB)

Befaringsnotat Kulturminnevern - Hauglandsmoen  (PDF, 8 MB)

Skredfarevurdering Hauglandsmoen (PDF, 4 MB)

Vann/Overvann - notat - Hauglandsmoen  (PDF, 2 MB)

Støysone massetak Hauglandsmoen  (PDF, 724 kB)

COWI flomsonekart 2013 (PDF, 7 MB)

COWI flomsonerapport 2023 (PDF, 215 kB)