Høring: Mindre endring av reguleringsplan fv 415 Selåsvatn-Simonstad

Agder fylkeskommune ønsker å søke om mindre endring av reguleringsplan fv 415 Selåsvatn-Simonstad, planid 4217_2018003. Endringene omfatter justering og mindre flytting av vegtrase med tilhørende kryss, kollektivholdeplass, avkjørsler og annen veggrunn.

Mindre endring av reguleringsplan skal utføres iht. plan- og bygningslovens §12-14. Reguleringsendring legges nå ut til høring og berørte parter vil få en frist på 3 uker å komme med innspill til endret plan. Frist regnes fra dato for utsending reguleringsendring til høring. Innspill skal være skriftlig. Innspillene gjennomgås og legges ved søknad om reguleringsendring som oversendes Åmli kommune for politisk behandling og eventuelt vedtak. 

Dokument mindre endring fv 415 Selåsvatn-Simonstad
Tittel Publisert Type
Høringsbrev endring reguleringsplan planid- 4217_2018003

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Høringsbrev endring reguleringsplan planid- 4217_2018003.PDF
Vedlegg 1 R004

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R004.PDF
Vedlegg 1 R006

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R006.PDF
Vedlegg 1 R003

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R003.PDF
Vedlegg 1 R001

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R001.PDF
Vedlegg 3 Planbestemmelser (endringer vist i rødt)

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 Planbestemmelser (endringer vist i rødt).PDF
Vedlegg 1 R005

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R005.PDF
Vedlegg 1 R002

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R002.PDF
Vedlegg 1 R008

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R008.PDF
Vedlegg 1 R007

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 R007.PDF
Vedlegg 4 Planbeskrivelse - Mindre endring reguleringsplan

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 Planbeskrivelse - Mindre endring reguleringsplan.PDF
Vedlegg 5 Undersøkelse av justert trase - Hovde - Nelaug

10.07.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 Undersøkelse av justert trase - Hovde - Nelaug.PDF
Vedlegg 6 Tekniske tegninger 03.07

10.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 Tekniske tegninger 03.07.2020_compressed (1).pdf


Vi ber om at innspill eller andre relevante opplysninger sendes skriftlig til Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli eller post@amli.kommune.no innen 21. august 2020.

Merk innspill og merknader med «Mindre endring Reguleringsplan planid 4217_2018003 fv. 415 Selåsvatn–Simonstad».

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Telefon 37 18 52 55
Mobil 932 19 881