Høring: Detaljregulering for gang- og sykkelvei Simonstad

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Planutvalget i møte 11.10.2021 SAK 21/21 å legge reguleringsplanen for gang- og sykkelvei på Simonstad ut til offentlig høring i 6 uker.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljert reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 415 ved Simonstad. Det er forventet betydelig trafikkøkning av tunge kjøretøy på fv. 415, spesielt tømmervogntog, knyttet til etablering av ny Biozinfabrikk på Jordøya, samt utvidelse av produksjonskapasitet på eksisterende sagbruk Bergene Holm, avd. Nidarå.

Planen skal bidra til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende i området.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Åmli kommune innen 8. desember 2021 på epost: post@amli.kommune.no eller pr. post, Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

Høringsdokumenter:

Gang- og sykkelvei - Simonstad
Tittel Publisert Type
Oversendelsesbrev - oversending til 1. gangs behandling 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev_- oversending til 1. gangs behandling_22.09.21.pdf
Forslag reguleringsplan bestemmelser - datert 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag reguleringsplan_bestemmelser_datert 22.09.21.pdf
Forslag reguleringsplan planbeskrivelse 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag reguleringsplan_planbeskrivelse_22.09.21.pdf
Forslag til detaljreguleringsplan for trafikksikkerhet fv. 415, Simonstad oversendes for 1

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til detaljreguleringsplan for trafikksikkerhet fv. 415, Simonstad oversendes for 1. gangs behandling. .pdf
Forslag reguleringsplan kartutsnitt R001 - datert 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag reguleringsplan kartutsnitt R001 - datert 22.09.21.pdf
Forslag reguleringsplan kartutsnitt R002 - datert 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag reguleringsplan kartutsnitt R002 - datert 22.09.21.pdf
Forslag reguleringsplan kartutsnitt R003 - datert 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag reguleringsplan kartutsnitt R003 - datert 22.09.21.pdf
Vedlegg 1 - ROS-analyse 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - ROS-analyse_22.09.21.pdf
Vedlegg 2 - Innkomne merknader til kunngjøringen

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Innkomne merknader til kunngjøringen.pdf
Vedlegg 3 - Oppsummering av og kommentarer til innkomne merknader

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Oppsummering av og kommentarer til innkomne merknader.pdf
Vedlegg 4 - Illustrasjoner 1 - 3 datert 22.09

28.10.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Illustrasjoner 1 - 3_datert 22.09.21.pdf

Kontaktinformasjon

Yngvar Mjåland
Leiar samfunn
E-post
Telefon 37 18 52 53
Mobil 480 02 925