Kunngjeringar og høyringer

Her finn du oversikt over aktuelle kunngjeringar og høyringer. Er det tomt her betyr det at vi ikkje har aktuelle slike akkurat nå.

Andre nyheter finn du under Aktuelt

Publisert 30.11.2021

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 – Årsbudsjett 2022 blei behandla i Formannskapet 29. november.Formannskapet skal gi innstilling til endeleg behandling i kommunestyret 16. desember.

Innstillinga til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som ligg føre, skal offentlegjerast minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Formannskapet si behandling og innstilling (PDF, 591 kB)

Kommunedirektøren sitt framlegg

Publisert 26.11.2021

Fra rundt nyttårstid vil vi få ny telefoniløsning. Eksakt dato er ikke klart enda.

Dette betyr følgende:

 • Vi faser ut fasttelefoner. Det betyr at alle fastnummer som brukes i dag forsvinner og erstattes med mobilnummer.  
   
 • For sentralbord og legekontor vil det oppleves uendret, selv om disse også blir betjent via ny løsning som gir mer fleksibilitet og flere muligheter.
   
 • Alle kontoransatte som i dag har fasttelefon og/eller tjenestemobil vil få tilgang til mobiltelefon. 
   
 • Alle telefonnummer på kommunens nettside vil være oppdatert når vi går over på ny løsning.
Publisert 11.11.2021

Kommunedirektøren sitt framlegg til Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025 - Årsbudsjett 2022 blei 11. november presentert for kommunestyret i Åmli kommune. Presentasjonen blei sendt direkte, og kan (frå fredag 12. november) sjåast i opptak under "KommuneTV" på vår nettside.

Budsjettet skal behandlast i alle utval 22., 23. og 29. november. Også i formannskapet som skal gi innstilling til endeleg behandling i kommunestyret 16. desember.

Dersom nokon har innspill til budsjettsakene må desse være sendt til kommunen innan 6. desember, om dei skal bli med sakene til endeleg behandling i kommunestyret. Slike innspill sendast til post@amli.kommune.no 

NB: Nokre feil i tiltaksoversikten blei retta 14.11.
Publisert 04.11.2021

Frå november 2021 vil papirutgåve av innkalling til, og protokollane etter, kommunestyremøta være tilgjengelege på Åmli bibliotek. 

Biblioteket sine opningstider

Publisert 27.10.2021

I medhold av PBL § 12-10 vedtok Planutvalget i møte 11.10.2021 SAK 21/21 å legge reguleringsplanen for gang- og sykkelvei på Simonstad ut til offentlig høring i 6 uker.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide detaljert reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 415 ved Simonstad. Det er forventet betydelig trafikkøkning av tunge kjøretøy på fv. 415, spesielt tømmervogntog, knyttet til etablering av ny Biozinfabrikk på Jordøya, samt utvidelse av produksjonskapasitet på eksisterende sagbruk Bergene Holm, avd. Nidarå.

Planen skal bidra til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende i området.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Åmli kommune innen 8. desember 2021 på epost: post@amli.kommune.no eller pr. post, Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

Publisert 20.10.2021

Fordi det er få eller ingen aktuelle saker til utvalgene sine novembermøter blir alle avlyst.

Dette gjelder følgende utvalgsmøter:

 • Råd for eldre og menneske med funksjonsnedsettelse 25. oktober
 • Ungdomrsrådet 26. oktober
 • Administrasjonsutvalet, planutvalet og formannskapet 1. november

Arbeidsmiljøutvalet har ikke oppsatt møte i november.

Kommunestyremøtet 11. november vil blir gjennomført som oppsatt.
Her vil det blir gjennomgang av kommunedirektøren sitt budsjettforslag.

Publisert 24.09.2021

Åpningstid for rådhuset og sentralbordet er 09.00-14.00 frå 1. oktober. 
Dette er ei prøveordning i oktober og november 2021.

Du kan kontakte saksbehandlar på direktetelefon eller epost når som helst.
Dersom du avtaler tidspunkt kan du kome på rådhuset utanom åpningstida, saksbehandlar vil då sleppe deg inn.

Her finn du kontaktinformasjon

Publisert 16.09.2021

Mange lurer allerede på vaksine mot influensa.

Vaksiner er bestilt og ventes levert i slutten av oktober. Vanligvis kommer influensasykdommen noe før jul og dabber av i løpet av februar. For å ha god beskyttelse i den perioden, vil vi tilby vaksinasjon fra november av. Time til det kan bestilles i oktober.

Ring legekontoret i Åmli for timebestilling: 37185100

Vaksinasjon tilbys først og fremst følgende grupper (utdrag fra FHI):

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00