PP-tenesta

Beskriving

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal gjøre en faglig vurdering – en såkalt sakkyndig vurdering – hver gang skolen trenger å finne ut om en elev trenger tilpasset opplæring.

Det er opplæringsloven som krever at PPT gjør denne vurderingen, da PPT er både faglig kompetent og en nøytral part.

PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

  • Søknad om tidlig eller utsatt skolestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak fra opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Tegnspråkopplæring
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i videregående
  • Utvidet opplæringstid i videregående skole

Oppdatert

29.12.2017 13:27

Kriterium

Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Målgruppe

Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

Handsaming

Uttalen frå PPT er eit ledd i saksførebuinga før det blir gjort vedtak om spesialundervisning o.a.

Handsamingstid

Førespurnader om tilvising blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Søknadsfrist

Tilvisingar blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

Rettleiing

Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.

Referansar

Sist endra 02.01.2018
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Elisabeth Jensen

PP-tenesta
Telefon :37 08 10 83
Mobil :906 97 641
E-post :elisabeth.jensen@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering