Byggesak

For byggesaker gjeld plan- og bygningslova, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.
Dei fleste tiltak er søknadspliktige. Dei tiltak som er unnateke søknadsplikt fell inn under § 20-3 i plan- og bygningsloven.

Dei fleste tiltak krev ansvarsrett frå ansvarleg foretak. Desse tiltaka fell inn under § 20-1 i plan- og bygningsloven.

Dei tiltak som ikkje krev ansvarleg foretak er dei som fell inn under § 20-2 og § 20-3 i plan- og bygningslova. Desse tiltaka er omtalt i byggesaksforskriftens § 3 og § 4.

Det er tiltakshavar sitt ansvar å sette seg inn i kva for tiltak som er søknadspliktige.

Det er byggteknisk forskrift som omtalar kva for tekniske spesifikasjonar og krav som gjeld for bygginga. I tillegg har ein eit knippe med norske standarder for ulike materialar, dimensjoneringsreglar, produktgodkjenninger med meir.

Kommunen kan hjelpe publikum å tolke lov- og regelverk.
I tillegg rår vi til at dei som skal søkje om eit byggjetiltak les veiledningene på sidene til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk).

Gebyr byggesaksbehandling
Gebyr byggesaksbehandling
PARAGRAF/TYPE GEBYRGEBYRSATS
§1 TOMTER (plan og bygningslova 2008 § 20-1 pkt. m):
For frådeling av byggetomter i uregulert område4 460
For frådeling av tilleggstomter i uregulert område3 858
For frådeling av tomter i regulert område der tomtearrondering ikkje er gitt i planen, pr tomt3 858
Når tomtearrondering er fastsett i reguleringsplan/bebyggelsesplan betalast ikkje gebyr
§ 2 REGULERINGSPLANAR (plan- og bygningslova 2008 kap. 12):
For behandling av private forslag til reguleringsplanar og endringar av disse batalast eit grunnbeløp38 851
I tillegg betalast det pr tomt1 328
For mindre endringar12 921
§ 3 BUSTADER (plan- og bygningsloven 2008 § 20-1):
For saksbehandling og kontroll med einebustader12 921
For saksbehandling og kontroll med einebustader med hybelleilighet15 576
For saksbehandling og kontroll med rekkehus og blokker betalast pr bueining7 832
(Ved utvidingar vert det betalt i høve til satsane i §5, likevel slik at gebyret ikkje overstig satsane som er fastsett for nybygg. Når garasje inngår i søknaden vert det ikkje betalt tillegg for denne)
§4 FRITIDSBUSTADER (HYTTER) (plan- og bygningslova 2008 § 20-1):
For saksbehandling og kontroll med ny hytte12 921
For saksbehandling og kontroll med utviding, anneks, bod/uthus og liknande7 832
§5 ANDRE KATEGORIAR BYGGJEARBEID (plan- og bygningslova 2008 § 20-1)
For nybygg, tilbygg og påbygg betalast gebyr etter tiltakets grunnflate, likvele slik at minstesats blir5 115
Gebyret bereknast trinnvis i følgje tabell under:Per m2
- 0-50 m2125
- 50-200 m2107
- over 200 m245
For underetasjar og etasjar over hovudplanet betalast 50% av satsane. For påbygg, underbygg, hovudombygging, uisolerte bygg, uinnreda bygg og driftsbygningar i landbruket betalast 50% av satsane
§6 TILTAK SOM KREV SØKNAD OG LØYVE OG SOM TILTAKSHAVAR SJØLV KAN HA ANSVARET FOR (plan- og bybgningslova 2008 §20-2 pkt a og c):
Gebyret fastsettes i forhold til areal med over 50% av satsane i §5, likevel minimum3 858
For slike saker som ikkje omhandlar areal3 858
§7 SØKNAD OM OPPSETTING AV SKILT (plan- og bygningslova 2008 §20-1 pkt i):
Alle typer skilt2 514
§8 TEKNISKE INNSTALLASJONAR (plan- og bygningslova 2008 §20-1 pkt f):
For særskilte behandlingar av tekniske innstallasjonar som heis, pipe, ventilasjonsanlegg, særinstallasjonar og liknande2 514
§9 ENDRINGAR (plan- og bygningslova 2008 §20-1 og § 20-2):
Ved behandling av endringar av tidlegare godkjent søknad, som krev nytt vedtak2 514
§10 ANDRE SØKNADSPLIKTIGE TILTAK (plan- og bygningslova 2008 §20-1):
For søknadspliktige tiltak som riving, bruksendring, murer, fyllinger, brygger og liknande2 514
(Ved arealutvidingar betalast tilleggsgebyr etter §5)
§11 - GÅR UT
§12 GODKJENNING AV ANSVARSRETT (plan- og bygningslova 2008 kap 22 og 23):
For føretak:
For lokal godkjenning av ansvarsrett der det ligg føre sentral godkjenning betalast ikkje gebyr
For lokal godkjenning av ansvarsrett der det ikkje ligg føre sentral godkjenning:
- ved første gangs behandling5 115
- ved seinare søknader om ansvarsrett1 328
Personlig godkjenning:
For godkjenning av personleg ansvarsertt på eige tiltak2 514
§|3 DISPENSASJON (plan- og bygningslova 2008 kap 19):
For behandling av søknad om dispensasjon frå føresegna i kommuneplanen12 921
For behandling av søknad om dispensasjon frå reguleringsplanar og utbyggingsplanar10 620
For behandling av dispensasjon frå dei andre føresegna i plan- og bygningslova 2008, samt frå lovas forskrifter7 719
For behandling av søknad som vert behandla som delegert vedtak i samsvar med pkt 8.12.1.1 bokstad k i delegasjonsreglementet1 328
§14 SØKNAD OM LØYVE TIL UTSELPP (Forureiningsforskrifta §11-4):
For behandling av søknad om løyve til utslepp etter forureiningsforskriftas kap 12 (inntil 50 pe)6 479
For behandling av søknad om løyve til utslepp etter forureiningsforskrifta kap 13 (over 50 pe)13 541
§15 SØKNAD DER LØYVE IKKJE BLIR GITT (plan- og bygningslova 2008 §20-1 og 20-2):
For søknad om tiltak der løyve ikkje gis50 % av berekna gebyr
§16 SAKKYNDIG BISTAND (plan- og bygningslova 2008 § 33-1)
I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand
§17 FORNYA SØKNAD (plan- og bygningslova 2008 §20-1 og §20-2):
Når tidlegare løyver er forelda/utgått50% av ordinært gebyr
Ved vesentlege endringar100% av ordinært gebyr
§18 BEREKNINGSTIDSPUNKT:
Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjelder når søknaden blir fremja
§19 BETALINGSTIDSPUNKT:
Gebyret skal være innbetalt til kommunen før byggeløyvet er gyldig
§20 ENDRING AV BETALINGSSATSANE:
Satsane i gebyrregulativet kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlinga
§21 TILSYN (plan- og bygningslova 2008 §25):
Del av gebyret som innkrevjast for tilsyn etter plan- og bygningsloven 2008 er 10% av satsane
Sist endra 07.04.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Kjetil Nese

Avdelingsingeniør byggesak
Telefon :37 18 52 55
Mobil :932 19 881
E-post :kjetil.nese@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering