Beredskap

Beredskapsarbeid er å være planmessig forberedt på uønska hendingar som kan ramme befolkninga, infrastruktur og materielle verdiar. Åmli kommune har gjennom ulike lovar ansvar for å ha beredskap på fleire område.

Også private arrangørar av store arrangement, må tenke beredskap og sikkerhet. Difor har kommunen laga sjekkliste, med sikkerhetsplan for dette.

Kommunen planlegg for å handtera ulykker og krisar på ein best mogleg måte. Det inneber å sørgje for innbyggjaranes tryggleik, tiltak for å oppretthalde samfunnsviktige funksjonar, verne om miljø og kulturverdiar og søkje å forhindre øydelegging av økonomisk og materielle verdiar.

Kommunen sin beredskapsplan skal gje naudsynt informasjon for å sikre at vi i Åmli kommune kan drive eit aktivt arbeid i å førebu oss på krise- og beredskapssituasjonar, og for at vi skal kunne handtere ein krise og beredskapssituasjon på ein best mogleg måte.

Kommunen har frå mai 2016 tatt i bruk eige system for innbyggjarvarsling. Dette gjer det lett å få sendt sms/talemelding til ei definert gruppe, eller alle, ved vasstenging, flom eller andre uforutsette hendelsar.

Beredskapsmål for Åmli kommune er gitt i eigen prosedyre Prosedyre for krise- og beredskapsarbeidet i Åmli kommune.

Mål for alt beredskapsarbeidet i Åmli kommune er:

  • Sikre ein organisasjon som er førebudd på og kapabel til å handtere krisesituasjonar.

Mål for kriseleiinga er:

  • Handtere krise- og beredskapsoppgåver på ein slik måte at dei bidrar til ei effektiv løysing av ein unormal situasjon.

Åmli kommune har ein beredskapsplan for heile kommunen og enhetsvise beredskapsplanar.

Instansar og telefonnummer ved krise
Instansar og telefonnummer ved krise
HENDINGKONTAKTTELEFON
Brann - utrykking Østre Agder Brannvesen110
Politi - utrykking112
Ambulanse - utrykking113
Prestenes beredskapstelefon95466458
ÅMLI KOMMUNE:
Kristeamet - eit tilbod ved tragiske dødsfall, kriser og ulykkeKriseteamleiar Arne Hansen37185285/99264494
Nestleiar Øydis Nordås95120626
Etablering av kommunal krisleiing - større hendingarRådmann37185203/95139792
Ordførar37185206/92293771
Brannmester ÅmliBen David Berås91670012
Lensmannen i ÅmliOdd Arvid Bjørnbakk37185000
Operasjonssentralen i Agder02800
LegevaktLegevakten i Arendal81532999
Varsling av almennfarlege sjukdomar. Smittevern vaktKommuneoverlege37185100
Brøyting - KUN kommunale vegarArbeidstelefon37185240
Teknisk vakt - etter kl 15.0091670010
Beredskap vann/avløp og kommunale byggArbeidstelefon37185200
Teknisk vakt - etter kl 15.0091670010
Teknisk vakt etter kl 15.0091670010
Viltpåkjørsler02800
AUST-AGDER FYLKE OG STATLEG:
Klinisk veterinærvakt i Nedenes og Holt vaktområdeVakta går alle dagar frå kl 16.00 til kl 08.00 påfølgjande dag, samt alle helger og helligdagar37024805
Alarmtelefon for barn og unge116111
Aust-Agder krisesenter for kvinner37023344
Aust-Agder krisesenter for menn48898844
Aust-Agder fylkeskommunewww.austagerfk.no37017300
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agderwww.fylkesmannen.no37017500
Direktoratet for sivilt beredskapwww.nsd.uib.no55582117
Mattilsynetwww.mattilsynet.no06040
Folkehelseinstituttetwww.fhi.no21077000
Sist endra 05.12.2017
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Terje Beruldsen

Fungerande rådmann
Telefon :37 18 52 02
Mobil :960 10 062
E-post :terje.beruldsen@amli.kommune.no

Trine Krossbekk Agersborg

HR- og beredskapsrådgjevar
Telefon :37 18 52 08
Mobil :900 66 218
E-post :trine.agersborg@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering