Tilgjengelighet og universell utforming av Åmli rådhus

Med bakgrunn i debatt og utsagn på Facebook om tilgjenglighet og utforming av det nye rådhuset ønsker vi med dette å komme med følgende informasjon og faktaopplysninger:


1. Åmli rådhus er planlagt og bygd i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og etter retningslinjer for det som blir kalt universell utforming

Med universell utforming av bygg er ment at bygg og omgivelser i så stor utstrekning som mulig skal vere utformet slik at de kan brukes av alle menneske uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Rådhuset er tilrettelagt for rullestolbruker/bevegelseshemmende med trinnfri adkomst, heis, automatisk døropnere og nødvendige bredder for rullestolbruker både ute og inne.
Både skranke, talerstol og arbeidsbord i bygget er lett hev/senkbare og enkelt å tilpasse den enkelte bruker.
Det er planlagte tiltak for hørselshemmede med lydanlegg og teleslynge i kommunestyresal og kantine. Det er òg gjort enkle tiltak for synshemmede med fargemarkeringer og utendørs ledelinjer for å lette adkomst til bygg og uteområdet.
Det er i stor utstrekning brukt miljøvennlige materialer og løsninger som ikke skal påføre brukere unødige helseplager. Dette som eksempler på gjennomførte tiltak i forhold til universell utforming.

Tross mange gjennomførte tiltak vil det sikkert kunne påpekes mangler ved tilrettelegging i forhold til enkelte funksjonshemninger. Kommunen ønsker så langt som råd å legge forholdene til rette for alle og er positive til innspill om forbedringer på dette området.


2. Parkering og adkomst

Det er planlagt og vil bli merket parkeringsplass for handicappede ved kafeteriaen nærmest gangarealet og inngang til rådhuset. Det er videre planlagt merking av HC parkering på min. 10% av eksisterende og nye p.plasser i sentrum.

Gangvei fra HC parkering fram til hovedinngang i rådhuset oppfyller krav i byggereglene om trinnfri atkomst, stigningsforhold, bredde og belysning mv.
Det stilles ingen krav til maksimal gangavstand for tilkomst til eller gangavstand inne i byggverk. Ved stigning på adkomstvei stilles det krav om hvileplan.

Området utenfor rådhuset og kafeteriaen, kalt ”rådhusplassen” er tenkt som gang- og oppholdsareal /møtested og til bruk for ulike aktiviteter. Plassen er ikke planlagt for, eller egnet til biltrafikk og parkering. Deler av rådhusplassen er yttertak på butikklokalene til Prix og biltrafikk her vil kunne påføre taket skade. Taket er heller ikke konstruert for tyngre kjøretøy. Rådhusplassen vil av nenvte grunner være stengt for biltrafikk og vil kun unntaksvis tillates brukt til dette.

Vi ser at gangavstanden til rådhuset kan bli lang for enkelte. Kommunen vil derfor vurdere tiltak som kan lette adkomsten for disse. En mulig løsning kan være å plassere flere hvilebenker ute på rådhusplassen og/eller å ha lett tilgjengelig rullestol eller annen teknisk innretning for utlån i og utenfor bygget.

Det er anlagt 35 parkeringsplasser sør for den nye stasjonsparken. De ansatte i rådhuset (uten funksjonshemning) er henvist til å bruke disse eller parkering ved det gamle administrasjonsbygget. Dette for ikke å legge beslag på p-plasser nærmest rådhuset og forretninger i sentrum.

Terreng- og stigningsforhold gjør det vanskelig å få til en tilfredsstillende trinnfri gangatkomst mellom rådhusplassen og stasjonsparken. Anlagt gangvei utenom trapp er kun midlertidig. Det er i byggeprosjektet, som òg inneholder kulturhus, forutsatt at gangatkomsten mellom uteoppholds-arealet på øvre og nedre nivå skal løses med heis i tiknytning til kulturhusdelen.
Inntill realisering av kulturhusbygget, evt. annen løsning på gangatkomsten, må rullestolbrukere og andre dessverre måtte ta en lengre tur rundt på fortau langs fylkesveien.

Innspill med forslag til forbedring kan sendes prosjektleder Sigmund Tveit

Fotograf: Åmli kommune
Rådhustrappa i solnedgang fotograf Åmli kommune
Sist endra 07.01.2013
Fant du det du leita etter?

Kontaktinformasjon

Sigmund Tveit

Prosjektleiar utbyggingssaker
Telefon :37 18 52 43
Mobil :916 70 011
E-post :sigmund.tveit@amli.kommune.no
Login for redigering Login for redigering