Tilskott til etablering i eigen bustad

Beskriving

Du kan søkje om tilskott til etablering dersom du har dårleg økonomi og treng hjelp til å skaffe deg ein nøktern og eigna bustad. Ordninga er behovsprøvd. I spesielle tilfelle kan tilskottet òg brukast til refinansiering for å kunne behalde bustaden, gjerne i kombinasjon med startlån.

Oppdatert

29.09.2017 16:26

Kriterium

Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnader. Vidare skal bustaden vere godt eigna for ei eventuell funksjonshemming.

Målgruppe

 • Personar med nedsett funksjonsevne
 • Flyktningar
 • Sosialt vanskelegstilte

Handsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Vedlegg

Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

  Rettleiing

  Du kan søkje elektronisk (sjå lenkja under) eller skrivast på skjema HB 7.S.13. Blanketten får du frå kommunen eller frå lenkja under.

  Referansar

  Sist endra 02.01.2018
  Fant du det du leita etter?

  Kontaktinformasjon

  kundeservice NAV

  Telefon :55 55 33 33
  E-post :nav.aamli@nav.no
  Login for redigering Login for redigering